เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

บริษัท พีเอสเอเอ คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด (PSAA) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างและโยธา ที่เปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัท เอซีเอสดี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด (ACSD) โดยก่อตั้งและจดทะเบียนขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เริ่มแรกสำนักงานตั้งอยู่บริเวณแยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน และปัจจุบันได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ 21 อาคารวังเด็ก 1A ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางวิศวกรรม งานออกแบบโยธา/โครงสร้าง งานตรวจสอบและแก้ไขแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Checking Engineer) งานวิเคราะห์โยธา/โครงสร้าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การให้บริการทางวิศวกรรมที่ดี มุ่งเน้นในคุณภาพของงาน ยึดถือตามข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือมาตรฐานสากลที่ยอมรับตามสาขางานต่างๆ   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพในการทำงานระหว่างทีมงานทั้งในองค์กรและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานของลูกค้าสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและกำหนดการที่วางไว้

จากการดำเนินงานภายใต้ทีมงานและการให้บริการ บริษัทฯ ได้พัฒนาทีมงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทางงานวิศวกรรม ยึดมั่นตามหลักวิชาชีพวิศวกรรมและข้อกำหนดต่างๆ  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านงานวิศวกรรมด้วยคุณภาพ พร้อมที่จะพัฒนาให้ทันกับวิวัฒนาการด้านวิศวกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต